1920 A Varsói csata a béke garanciája Európában
Új európai kezdet az I. világháború után

Az elhúzódó I. világháború válságba sodorta a Lengyelországot a XVIII. században egymás közt felosztó monarchiákat. Még 1917-ben a fronton bekövetkezett vereségek, valamint az ország politikai zűrzavarai az oroszországi februári forradalomhoz és II. Miklós Romanov cár lemondásához vezettek. Ugyanezen év októberében történt a bolsevik puccs. Mindez polgárháborút indított Oroszországban. 1918 őszén, a központi hatalmak katonai vereségei után, feloszlatásra került a Habsburgok multinacionális Osztrák-Magyar monarchiája, és I. Habsburg Károly császárt eltávolították a hatalomból. Ennek eredményeként forradalom tört ki Németországban, és II. Wilhelm Hohenzollern császár 1918 novemberében lemondott a trónról. A válság, sőt a három egykori felosztó állam részleges felbomlása lehetővé tette a független Lengyelország újjáépítését. Más országok is kialakították vagy újra felépítették államiságukat az északi balti államoktól kezdve a Kárpát-medence Duna-menti régióján keresztül, a Transzkaukázusig.

II. Miklós cár, 1915, Tsar Nicholas II 1915

Európa térképe a békeszerződések szerinti új határokkal, Józef Bazewicz, 1920

II. Vilmos, az utolsó német császár és porosz király, 1915

I. Habsburg Károly, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó uralkodója.

Finnország - a függetlenséghez vezető út

XIX. század elejétől Finnország autonóm nagyhercegség státusszal rendelkezett az Oroszországgal való perszonálunióban. Oroszország válsága miatt 1917. december 6-án a finn parlament kikiáltotta a függetlenséget. 1918 januárjában forradalom tört ki Finnországban a bolsevik orosz csapatok katonai támogatásával. 1918-ban polgárháború volt Finnországban. A kezdeti sikerek és az ország déli irányításának átvétele után a "vörös" erőket a finn kormányhadsereg Carl Gustav Mannerheim tábornok vezetésével, és egy német expedíciós hadtest támogatásával legyőzte. Az 1919-es alkotmány bevezette az alkotmányos monarchiát. Az Oroszországgal folytatott háború 1920-ban a tartui békeszerződéssel ért véget. Elismerte a karéliai határt, biztosította Finnország számára Petsamo területét a Barents-tengerhez való hozzáféréssel.

Gustaf Mannerheim
Fundacja Książąt Lubomirskich

Carl Gustaw Mannerheim tábornok a háború végét ünneplő felvonuláson 1918. május 16-án.

Fehérgárdista katonák Helsinkiben az első világháború idején.

Carl Gustaw Mannerheim tábornok 1918-ban Helsinkiben

A német csapatok áthaladnak a Hangø-Helsinki vasútvonalon.

Német csapatok szállnak partra Finnországban, 1918.

Magyarország - nehéz út egy új állam felé

A Habsburg-monarchia válsága fokozta a horvátok, a románok, a szerbek és a szlovákok függetlenségi követeléseit Magyarországon. 1918 októberében Budapesten megalakult a Magyar Nemzeti Tanács. Megalakult Károlyi Mihály miniszterelnök kormánya. I. Károly császár lemondott a trónról, és 1918. november 16-án kikiáltották a köztársaságot. Az antant hatalmak területi igényei radikalizálják a társadalmat. 1919. március 21-én a kommunisták kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot. Folytatódtak a harcok a csehszlovák és a román csapatokkal. 1919. november 16-án Budapestet megszállta a Horthy Miklós admirális által vezetett magyar nemzeti hadsereg. 1920 tavaszán a parlament visszaállította a monarchiát. Ugyanezen évi trianoni szerződéssel Magyarország kénytelen volt lemondani a volt királyság területének több mint 70 százalékáról, és a magyarok 30 százaléka az új állam határain túlra került. A varsói csata során Magyarország aktívan fegyverekkel és lőszerekkel támogatta Lengyelországot. Felmerült egy lovassági alakulat kiküldése is, de nem volt esélyük átmenetelni.

Károlyi Mihály miniszterelnök Budapest, 1918

A Magyar Vörös Hadsereg lovas egysége a Tanácsköztársaság idején. 1919

A köztársaság kikiáltása a magyar parlament előtt. Budapest, 1918. november 16

A köztársaság kikiáltása a magyar parlament előtt. Nemzeti zászló Kossuth Lajos arcképével, Budapest, 1918. november 16.

Horthy Miklós a nemzeti hadsereget vezetve lép be Budapestre 1919. november 16.

Kun Béla és a Magyar Vörös Hadsereg tisztjei ellenőrzik a csapatokat. Budapest, 1919. június 1.

Csehszlovákia - a függetlenséghez vezető út

Az első világháború idején Csehország és Morvaország az Osztrák Monarchia tartományai voltak, Szlovákia pedig a Magyar Királyság (Felvidék) része volt. A háború alatt a liberális cseh politikusok az antant hatalmak oldalára álltak. 1916-ban Párizsban létrehozták a csehek és a szlovákok politikai képviseletét: a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot. Cseh légiókat hoztak létre Franciaországban, Olaszországban és Oroszországban. Az 1918 májusában az USA-ban Pittsburghben kötött cseh-szlovák megállapodás eredményeképpen létrejött a közös állam. 1918. október 28-án Csehszlovákiát Prágában függetlenné nyilvánították, november 14-én pedig visszatért száműzetéséből a "függetlenség atyja" - hosszú éveken az át elnöki posztot betöltő Tomáš Garrigue Masaryk. A Csehszlovák Köztársaság a következő területekből állt össze: Csehország, Morvaország, Opáva-Szilézia, Szlovákia, Ukrajnai Kárpátalja, valamint a Lengyelországgal kialakult konfliktus és az 1919 januári csehszlovák invázió eredményeként Cieszyni Szilézia (Zaolzie) nyugati része, valamint Szepesség és Árva egy része.

Tomas Masaryk.

Tomas Masaryk aláírja Csehszlovákia függetlenségi nyilatkozatát Philadelphiában 1918. október 26-án.

Tomasz Masaryk Philadelphiában kihirdeti Csehszlovákia függetlenségét.

A csehszlovák parlament ülése, 1919. október 1.

Tomasz Masaryk visszatérése Prágába az Egyesült Államokból, 1918.

Litvánia - a függetlenséghez vezető út

Litvánia az okkupáció időszakából nemzeti öntudattal és saját állam létrehozásának törekvéseivel ébredt. 1915-től az ország német megszállás alatt állt. A litvánok törekvéseit az Antanas Smetona elnökletével működő Nemzeti Tanács (Taryba) fejezte ki. 1918. február 16-án a Németországtól való függőség ellenére kikiáltották az ország függetlenségét. A Taryba és kormánya ellenében megalakult az Ideiglenes Munkás- és Parasztkormány. A Litván-Fehérorosz Szocialista Köztársaság a Vörös Hadsereg támogatásával jött létre. 1919-ben a Taryba serege a németek támogatásával legyőzte a kommunistákat, 1919 áprilisában pedig a bolsevikok kiűzése után a lengyel csapatok beléptek Vilniusba. 1920-ban a Vörös Hadsereg a lengyel erők fölötti győzelme után átadta Vilniust a litvánoknak. Októberben Lucjan Żeligowski tábornok lengyel egységei lázadást színlelve elfoglalták Vilniust. Létrejött Közép-Litvánia (Vilniussal), amelyet 1922-ben Lengyelországhoz csatoltak. Vilnius - mely Litvánia történelmi fővárosa, de többségében lengyel lakosságú - lett a feszült lengyel-litván kapcsolatok oka.

Antanas Smetona, Litvánia első elnöke és felesége, Sofija az elnöki palota bejáratánál. Kaunas, 1919. április - 1920. május

A barrier at the border between Poland and Latvia.
Lietuvos nacionalinis muziejus

Litván katonák az első páncélvonaton, a Gediminason, 1920-ban

Az alkotmányos parlamenti választások. Alytus, 1920. április 14-15

A német hadsereg kivonul Kaunasból, 1919. július 11.

Lettország - a függetlenséghez vezető út

A XVIII. századtól a lett földek Oroszország részét képezték. Az első világháború alatt Lettország egy részét a németek megszállták. Az oroszországi februári forradalom után a németektől mentes területeken munkásokból és katonák delegáltjaiból álló tanácsok jöttek létre. Az 1917-1918-as években egész Lettország német megszállás alatt állt. Megalakult a Néptanács, amely megalakította Kārlis Ulmanis miniszterelnök kormányát. 1918. november 18-án Lettország kikiáltotta a függetlenséget. A Néptanács ellenfelei a lett kommunisták voltak. Csapataik átvették az ország egy részét. 1918 decemberében megalakult a kommunista kormány, amely Lettországot bolsevik köztársasággá nyilvánította. A német csapatok támadása következtében összeomlott, és az Ulmanis-kormány visszatért a hatalomba. 1919 novemberében a lett hadsereg legyőzte a német erőket és azok elhagyták Rigát. A még Latgale-t uraló bolsevik csapatokat a lett és a lengyel csapatok legyőzték 1919-1920 telén a Daugavpilsért vívott csaták során. Ez lehetővé tette a lett függetlenség megszilárdítását.

Janis Balodis - a lett-bolsevik háború idején a lett hadsereg parancsnoka, később hadügyminiszter és Lettország miniszterelnök-helyettese.

Janis Cakste, Lettország első elnöke.

Lettország 1919-ben, Ansis Cirulis rajza.

Közgyűlés a rigai Dzuta gyárban, 1917. május 1.

Łotewski Rząd Tymczasowy, 1919.
Fot. | photo Juris Bokum. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Szlaban na punkcie granicznym między Polską a Łotwą.
Polona/Biblioteka Narodowa

A Lett Néptanács alapító ülése, a Lett Köztársaság kikiáltása, 1918.

Észtország - a függetlenséghez vezető út

Az Orosz Birodalomban az észtek nemzeti identitása a németesítéssel és az oroszosítással szembeni ellenállásban kovácsolódott ki. Fontos esemény volt a februári forradalom, amelynek eredményeként Észtország önállóságot nyert és megalakult Konstantin Päts ideiglenes kormánya. A bolsevik puccs után az észt politika ellenállásban, külföldön élt tovább. 1918-ban az országot a német hadsereg foglalta el. 1918. február 24-én a helyzetet kihasználva kikiáltották az ország függetlenségét. Ez nem változtatott a németekkel, a bolsevikokkal és a "fehér" oroszokkal szembenálló függetlenségi mozgalom igen nehéz helyzetén. 1918 novemberében Németország elismerte az észt kormányt. Novemberben és decemberben a Vörös Hadsereg elfoglalta az ország nagy részét, de az észt hadsereg Johan Laido tábornok parancsnoksága alatt - a brit flotta támogatásával - 1919 februárjáig felszabadította egész Észtországot. Az állam megerősítette a függetlenséghez való jogát azzal, hogy békeszerződést írt alá az orosz SZSZSZK-val Tartuban.

Jaan Poska békeszerződést ír alá.

Észt Mentőbizottság, 1918

A német megszállás alatt épített határőrállomás.

Johan Laidoner tábornok, a fegyveres erők főparancsnoka Pszkovba érkezéskor.

Az Észt Köztársaság kormányának tagjai, 1918. december 12

Konstantin Päts beszédet mond az Észt Köztársaság első jubileumi díszszemléjén, a tallinni Péter téren.

Az Észt Köztársaság kormánya Konstantin Päts vezetésével.

Románia a következő területekből állt össze:

1916 augusztusában a Román Királyság csatlakozott az első világháborúhoz az antant hatalmak oldalán. A sikereket kudarcok követték, és ennek következtében az ország nagy részét megszállták. A háború végén Románia státuszát győztes koalícióban való tagság határozta meg. Az új határokat a békeszerződések szabták meg: Saint-Germain-en-Laye (1919), Neuilly-sur-Seine (1919) és Trianon (1920). A Románia a következő területekből állt össze: Erdély (Transzilvánia), Kelet-Bánát, Besszarábia és Bukovina, ennek köszönhetően az ország területe több, mint kétszeresére nőtt. A népesség is növekedett (románok és kisebbségek, főleg magyarok, németek és ukránok). Románia franciabarát politikát folytatott. A regionális szövetségi rendszernek célja az volt, hogy biztosítsa az országot a magyar és az orosz revizionizmussal szemben. 1921-ben Lengyelországot és Romániát egy politikai és katonai szövetség egyesítette, amely biztonságot jelentett a keletről érkező fenyegetések ellen.

I. Ferdinánd, román király, 1920 körül

Józef Piłsudski, Lengyelország kormányzója (a jobb oldalon) I. Ferdinánd román királlyal beszélgetve, 1922. szeptember.

Kaiser és I. Ferdinánd román király beszélget a tékép felett, Central Committee for National Patriotic Organisations plakát.

Mária, Románia királynéja.

Román katonák az első világháború idején.

A 2. dandár harcai a keleti fronton Bukovinában - katonai műveletek Rarańcza-ban: katonák a besszarábiai árkokban, 1915.

Ukrajna - a függetlenséghez vezető út

Az oroszországi forradalom aktivizálta az ukrajnai függetlenségi köröket. Márciusban létrehozták Ukrajna Központi Tanácsát. A Tanács 1918 januárjában bejelentette az Ukrán Népköztársaság (UNK) létrehozását. Áprilisban hetmanátus jött létre Pavlo Szkoropadszkij tábornok vezetésével, amelyet Németország támogatott és amely vereségükig létezett. 1918 novemberében az UNK-ban létrehoztak egy Igazgatóságot a felszabadítási harc irányítására. Ukrajna területén a Vörös Hadsereg is folytatta tevékenységét, illetve az ország az ukrán csapatok, Anton Denikin tábornok "fehér" csapatai, Nestor Makhno atamán és külföldi intervenciós egységek hadszínterévé vált. 1918 októberében megalakult a Nyugat-Ukrán Népköztársaság, de erőit a lengyel hadsereg kiszorította a Zbrucs-folyón túlra (1919). Az UNK csapatainak Lengyelországgal szövetségben 1920 tavaszán Kijevbe tartó hadjárata kudarcot vallott. Az 1921 március 18-án megkötött rigai béke minden reményt szertefoszlatott egy független Ukrajnáról. A Szovjetunió keretein belül jött létre az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság (USZSZK), melynek fővárosa Harkov, 1934-től pedig Kijev volt.

Az Ukrán Központi Tanács 4. univerzáléja - Ukrajna függetlenségi nyilatkozata, 1918. január 9.

A rigai béketárgyalások.

Ünnepi demonstráció az Ukrán Népköztársaság és a Nyugat-Ukrán Népköztársaság egyesítéséről szóló törvény
kihirdetése alkalmából a kijevi Szófia téren. 1919. január 22.

Az Ukrán Népköztársaság 6. Szicslövészhadosztály zászlajának átadása az UNK hadsereg atamán-parancsnoka, Szimon Petljura részéről. Berdyczów, 1920. április 21.

Szimon Petljura az Ukrán Népköztársaság hadseregének atamán-parancsnokaként, Kijev utcáin való áthaladáskor, valószínűleg 1918. december 19-én.

Grúzia- a függetlenséghez vezető út

Grúzia a XIX. század elejétől az Orosz Birodalom része volt. Az oroszországi események hatására 1918 márciusában a Transzkaukázusi Bizottság bejelentette a Transzkaukázusi Demokratikus Szövetségi Köztársaság létrehozását. Májusban azonban felosztották Grúziára, Örményországra és Azerbajdzsánra. 1918. május 26-án Grúziát függetlenné nyilvánították. A törökök támadása után az állam elvesztette területének egy részét. 1918 második felében az országot Németország foglalta el, majd őket brit erők követték. A bolsevikok hatalomátvételi kísérletei 1919-ben vereséggel végződtek, ennek eredményeként Szovjet-Oroszország 1920-ban békeszerződést kötött Grúziával. A brit csapatok elhagyták az országot. Miután a Vörös Hadsereg 1921 februárjában átvette Örményország és Azerbajdzsán irányítását, a grúz bolsevikok forradalmi kormányt hoztak létre, és a Vörös Hadsereg betört az országba. Megalakult a Kaukázusontúli Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság, és benne a Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság. 1924-ben a grúz felkelést elnyomták. A menekültek központokat hoztak létre a grúz diaszpóra számára. A katonák egy része szerződéses tisztként kezdte meg a szolgálatot a lengyel hadseregben.

Grúzia Függetlenségi Nyilatkozat.

A Grúziai Demokratikus Köztársaság Alkotmánygyűlésének plenáris ülése.

Tbiliszi kormánypalota.

Az első grúz külképviselet épülete Lengyelországban.

Örményország - a függetlenséghez vezető út

1914-ben a történelmi Örményország földjeit főként Törökország és Oroszország között osztották fel. Az első világháború kitörése után az orosz hadseregben néhány örmény által nyújtott támogatás ürügyként szolgált az örmények törökországi exterminációjára 1915-ben. A februári forradalom az oroszországi örmények politikai emancipációját hozta magával. 1918-ban a Dasnaki párt fennhatósága alatt létrehozták az Örmény Független Demokratikus Köztársaságot, miközben az ország területének nagy részét török csapatok okkupálták. Az 1920-as Sèvres-i szerződés nagy területeket biztosított Örményország számára az Örmény-fennsíkon. Az átvételükre irányuló kísérlet az ország egy részének elvesztésével ért véget, miután a Musztafa Kemál, a későbbi atatürk vezetésével, Törökország megtámadta őket, kihasználva a bolsevik Oroszország támogatását. Ugyanebben az évben kommunista felkelés robbant ki Örményországban, amely a Vörös Hadsereg támogatásával megdöntötte Örményország demokratikus kormányát és az Örmény SZSZK létrejöttét eredményezte. A bolsevik Oroszország és Törökország közötti 1921-es békeszerződés Törökországnak ítélte többek között: Karszt és Örményország szimbólumát - az Ararát-hegyet.

Az Örmény Köztársaság kormánya balról: Avetik Sahakjan, Alexander Khatisian, Christophor Araratov tábornok, Nikol Aghpalin, A. Gulkandanian, S. Araradian, 1919. október 1.

Örmény menekültek, 1918. október

Örmény katonák, akik hadifoglyok egy csoportját vezetik, az örmény hadsereg dezertőrjeit, 1919. október 1.

Örmény menekültek holmijaikkal a Fekete-tengeri tengerparton, Novorosszijszk, Oroszország, 1920.

500 világháborús örmény veterán felvonulása Washingtonban, 1920. április 14-én.

Lengyelország visszanyeri függetlenségét

1918 őszén, 123 év megszállás után Lengyelország visszanyerte függetlenségét. Október végén szabadították fel az osztrákok által annektált területeket. November 7-én megalakult Ignacy Daszyński lublini kormánya. Az egykori orosz területeken Varsó a lengyel hatalom fontos központja volt. A berlini forradalom napról napra gyengítette a német megszállási területeken a rendet. November 10-én Józef Piłsudski dandártábornok visszatért Varsóba a magdeburgi börtönből, hogy átvegye a Régens Tanácstól a teljes katonai hatalmat, majd három nappal később a polgári hatalmat is. Eközben az utcákon a német katonák lefegyverzése zajlott. November 16-án Piłsudski értesítette a külföldi kormányokat a lengyel állam újjászületéséről. Mindez a lengyelek erőfeszítéseinek köszönhető, a pártoktól függetlenül. Ez a közös erőfeszítés tette lehetővé az állam függetlenségének megerősítését, és különösen az 1920 nyarán bekövetkezett bolsevik invázió halálos fenyegetésének visszaszorítását.

Józef Piłsudski, 1918

A Régens Tanács tagjai: Zdzisław Lubomirski herceg, Aleksander Kakowski érsek és Józef Ostrowski gróf a bejelentés előtt, 1917. október 27.

Németek lefegyverzése Varsóban - az egyetemisták őrsége. A háttérben lefegyverzett német katonák láthatóak, 1918. november.

1918 decemberében Józef Piłsudskit üdvözlik a varsói Bécsi pályaudvaron, miután visszatért Krakkóból.

Magdeburgi Ház, ahol Józef Piłsudski raboskodott.

Ignacy Daszyński

Harc Lembergért

Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásával megindultak a harcok az etnikailag kevert lakosságú területekért. Az egyik ilyen konfliktus Kelet-Galíciát, Lemberget érintette, amelyre lengyelek és ukránok egyaránt igényt tartottak. 1918. november 1-én reggel az ukrán csapatok meglepetésszerűen elfoglalták a főbb katonai létesítményeket Lembergben. A város legnagyobb nemzetiségi csoportját alkotó lengyelek harcba szálltak. Az összecsapások a Szent Erzsébet templom előtt kezdődtek, és a védők első erődje a Sienkiewiczről elnevezett iskola lett. Lemberg védelmét Czesław Mączyński százados vezette. E csaták fiatal védői híressé váltak, később "Lembergi Sasfiókák" néven emlegették őket. A városért vívott harcot végül az 1918. november végén a Michał Karaszewicz-Tokarzewski hadnagy vezetésével megérkező lengyel felmentősereg döntötte el. Az ukrán csapatok kivonultak Lembergből, de 1919 márciusáig ostrom alatt tartották a várost.

Józef Piłsudski a lembergi front tisztjeivel folytatott beszélgetéskor. A képen Józef Leśniewski tábornok és Czesław Mączyński ezredes szintén látható, 1919

A harcok során lerombolt épület Lembergben, 1918. november.

A III.-szakasz fiatal, bátor védői.

"Józef Piłsudski" nevű, improvizált, lengyel páncélautó az utcai védekező harcok során, 1918. november.

Az I. Lembergi Lövészezred III. Zászlóalja menetelés közbeni pihenőn.

Nagy-lengyelországi felkelés

A nagy-lengyelországi felkelés annak a következménye volt, hogy a németek fenntartották eddigi hatalmukat, annak ellenére, hogy az I. világháborúban Németország vereséget szenvedett. A német részről a fontos politikai engedmények hiánya miatt a lengyel oldalon fokozódtak az ellenállás katonai előkészületei. Ignacy Jan Paderewski, a közismert zongorista és nemzeti aktivista Poznańba érkezése után, 1918. december 27-én spontán harcok törtek ki. A felkelés élére a Főbb Néptanács Bizottsága állt. A felkelő csapatok parancsnoka Stanisław Taczak őrnagy volt, őt követte Józef Dowbor-Muśnicki tábornok. A harcok eredményeként Nagy-Lengyelország nagy része a felkelő csapatok ellenőrzése alá került. Az 1919 februárjában Trierben kötött fegyverszüneti megállapodás elismerte a fennálló status quo-t. Ezt erősítették meg a párizsi konferencia határozatai is. Körülbelül 2000 lengyel halt meg a felkelésben, és 6000 sebesült meg.

Koalíciós Misszió Poznańban, 1919. március 2.

A honvédelmi parancsnokok esküt tesznek, 1919. január 23.

Wojtkiewicz őrnagy szöget üt a zászlórúdba, Chodzież, 1920. március 1.

Díszfelvonulás a Koalíciós Misszió előtt, 1919. március 2.

Haller tábornok serege

1917-ben hozták létre a franciaországi Lengyel Hadsereget, más néven Haller seregét avagy a Kék Hadsereget, ők voltak a lengyel Bajoński hadosztály hagyományainak örökösei, amely a francia hadsereg keretein belül létezett 1914-1915-ben. A hadsereg létrejöttét Raimond Poincaré francia elnök 1917. június 4-i rendeletének köszönheti. A hadsereg feletti politikai ellenőrzést a Lengyel Nemzeti Bizottság gyakorolta. A hadsereg ezernyi lengyelből állt az USA-ból, Kanadából, Brazíliából, az olasz, francia és nagy-britanniai hadifogolytáborokból, a franciaországi orosz egységekből, sőt Kínából is. A Lengyel Hadsereg egységei 1918 júniusától kezdve harcoltak a németekkel. Októberben a hadsereg főparancsnoka Józef Haller tábornok lett. A következő év áprilisától a Lengyel Hadsereg mintegy 70 000 katonát számláló, modern felszerelésű egységei, többek közt 90 repülőgéppel és 120 harckocsival érkezett Lengyelországba, csatlakozva a Köztársaság határaiért vívott harcokhoz.

Józef Haller köszöntése Varsóban, 1919-ben.

Lengyel Hadsereg katonái Franciaországban, a Sillé-le-Guillaume táborban.

Társalgó a Sillé-le-guillaumei táborban, 1918 augusztus.

Katonák a Ksawery Dunikowski által tervezett zászlóval.

Lengyel Hadsereg üdvözlése Lengyelországba érkezéskor, 1919. április.

Józef Haller tábornok leteszi az esküt a franciaországi Lengyel Hadsereg főparancsnokaként.

A párizsi konferencia és a Versailles-i szerződés

Az I. világháború utáni nemzetközi status quo megalkotása a párizsi békekonferencia feladata volt. Öt hatalom játszott döntő szerepet: USA, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Japán. A vesztes államok csak a tanácskozás későbbi szakaszában csatlakozhattak. A bolsevik Oroszország nem vett részt a konferencián. Lengyelországot Ignacy Jan Paderewski és Roman Dmowski vezette küldöttség képviselte. A konferencia munkája a Versailles-i Szerződés volt, amelyet 1919. június 28-án írtak alá a Versailles-i palota Tükörtermében, ugyanott, ahol 1871-ben kikiáltották a Német Birodalmat. Megalakult a Nápszövetség. A szerződés szerint Németország számos területet Európában, ideértve a lengyel földeket, valamint a gyarmatait visszaadja. Ezenkívül az országot kötelezték a hadsereg létszámának korlátozására és jóvátétel fizetésére. A Versailles-i szerződés által szabott feltételrendszer megsemmisítésében kulcsfontosságúak voltak a Német Birodalom revizionista törekvései és a Szovjetunió bűnrészessége, különösen 1939-1940-ben.

Roman Dmowski
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Raymond Poincaré francia elnök mond nyitóbeszédet a párizsi békekonferencián, a francia külügyminisztérium Salon de l'Horloge termében, 1919. január 18.

Az antant országok képviselői a szerződés aláírása után. Az előtérben látható többek között: Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök (balról az első), Georges Clemenceau francia miniszterelnök (középen), Arthur James Balfour brit külügyminiszter (jobbról a második), Párizs, 1919. június 28.

A négyek tanácsának ülése a szerződés aláírása után. Jobbról: Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök, Georges Clemenceau francia miniszterelnök, Wittorio Orlando olasz miniszterelnök, George David Lloyd brit miniszterelnök, Párizs 1919. június 28.

Ignacy Paderewski
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Francia katonai misszió Lengyelországban

A megállapodást, amely alapján a lengyelországi Francia Katonai Misszió létrejött 1919. április 25-én kötötték meg a januárban és februárban lezajlott egyeztetések eredményeként. A misszió tisztjei közül több százan Haller tábornok seregével érkeztek Lengyelországba. A misszió több fontos területre összpontosított. A legfontosabb a Lengyel Köztársaság kormányával folytatott együttműködés volt a hadsereg kialakítása és kiképzése terén, valamint működési szabályainak és eljárásainak lefektetése. Ezenkívül a misszió tevékenysége segítséget jelentett a katonai hatóságok létrehozásában és a fegyveres erők megfelelő struktúrájának kialakításában. Ennek a támogatásnak a fontosságát nem lehet túlbecsülni, különösen a lengyel tiszti kar egy részének képzetlensége miatt, valamint a Lengyel Köztársaság nehéz helyzete okán, hisz két szomszédja a bolsevik Oroszország és Németország volt. A misszió vezetőjének tisztségét fennállásának első időszakában a következő tábornokok töltötték be: Paul Henrys (1919-1920), Henri Niessel (1920-1921) és Charles Dupont (1921-1926).

Louis Faury ezredes, a Missziós Képzési Iroda vezetője.

Happe alezredes órákat tart a varsói katonai egyetem szakrajz műhelyében.

Francia tiszt (Béreaud hadnagy?) órát tart az 1870-1871-es francia-porosz háború példáján, tolmács kíséretében.

Józef Piłsudski és Paul Henrys tábornok a dęblini katonai iskolában tett látogatásuk során, 1919. június 10-én.

Tisztek és francia professzoraik taktikai feladatokon dolgoznak egy adaptált vasúti kocsiban.

Francia Katonai Misszió Lengyelországban

A Francia Katonai Misszió alapfeladatainak végrehajtását a II. Hadosztálya biztosította. Feladatai közé tartozott katonai kérdésekben a műszaki tanácsadás és segítségnyújtás a lengyel hadsereg vezérkari főosztályának II. egysége számára. A misszió II. Hadosztályát szekciókra osztották, többek közt: katonai tanulmányokra, politikai tanulmányokra és propagandára, információ szolgálatra és a sajtóra. Ezenkívül a misszió a Vörös Hadsereg tevékenységével, valamint a titkosítással kapcsolatos kérdések iránt is érdeklődött. A Francia Katonai Misszió fontos szerepet játszott a lengyel-bolsevik háború alatt, és valódi támogatást kínált nemcsak a harcban, hanem a lengyel csapatok felszerelésében is. Tisztviselői többek között szituációs vázlatokat készítettek, melyek jellemzik a front helyzetét. A misszió pl. beszámolt a Vörös Hadsereg helyzetének változásáról a varsói csata után. A misszió működése hozzájárult a barátságos kapcsolatok kialakulásához Lengyelország és Franciaország hadseregei és nemzetei között. Ez szilárd alapot adott mindkét ország 1921-ben megkötött politikai és katonai szövetségéhez.

Haller tábornok és francia tisztek a 3. hadtesstel. A franciaországi Lengyel Hadsereg Lövészosztályal 1919. július 19-én.

Pilóták csoportja egy francia Caudron G2 repülőgép mellet, 1920-ban

Józef Piłsudski Paul Henrys tábornok és más tisztek társaságában. A kormányzó mögött Kazimierz Sosnkowski tábornok áll, 1920. március 19

Egyeztetés a harcok során. Látható többek között Józef Piłsudski főparancsnok, Paul Henrys tábornok, Edward Rydz-Śmigły tábornok, 1920 tavasza

Csaták és ideiglenes béke a lembergi fronton

Az ukrán csapatok Lembergből való kiszorítása 1918. november végén nem zárta le a harcokat a vitatott Kelet-Galícia területen. A heves harcok folytatódtak a Nyugat-Ukrán Népköztársaság erőivel 1918 novemberének és decemberének fordulóján, többek között a Khyriv-i régióban. Az ukrán erők előrenyomulása Lemberg felé folytatódott. A várost tüzérségi tűzzel lőtték és zárták el a külvilágtól. A Volyn-front a galíciai front meghosszabbítása volt. 1919 január-február fordulóján a lengyel csapatok átvették az irányítást Włodzimierz Wołyński és Kowel felett. 1919. január második felében a heves harcok stagnálásba csaptak át a Kelet-Galíciai fronton. Ideiglenes fegyverszünet következett be, melyet az antant országok közvetítése kényszerített ki, mindez többek közt a szövetségesek bolsevik ellenes politikájának, és a "fehér" Oroszország támogatásának eredménye volt. A kelet-galíciai fronton lévő lengyel csapatokat Tadeusz Rozwadowski tábornok, utána pedig Wacław Iwaszkiewicz tábornok vezette.

Rozwadowski tábornok a kitüntettekhez beszél. Rozwadowski tábornok kitüntett katonákat szólít meg.

Wacław Iwaszkiewicz tábornoknak Lemberg lakói ünnepélyesen átadnak egy történelmi szablyát hálájuk jeléül a város felszabadításáért, 1919.

Rozwadowski tábornok kitünteti a lembergi védőket a Virtuti Militari háborús kereszt érdemrenddel.

A Lengyel Légió katonái Volhyniaban, 1919. június 16.

Szent Erzsébet templom felújítási bizottsága a templom romjai között

Delegacja konferencji pokojowej w Paryżu, przysłana z ramienia Ententy do Lwowa w lutym 1919 r.
Biblioteka Śląska

Offenzíva Vilnius régióban és Kelet-Galíciában

A német erők visszavonulása után a bolsevik hadsereg belépett a litván-belorusz területekre. A független Fehéroroszország kormányát megbuktatták. Vilnius elfoglalása után kikiáltották a Litván-Belarusz SZSZK-t. 1919 februárjában a lengyel csapatok a Litván-Fehérorosz fronton ellentámadást indítottak. Március elején elfogták Słonimot és Pińskot, 1919 áprilisában pedig a lengyel csapatok bevették Vilniust. 1919 márciusában a lengyelek elhárították az ukránok Lemberg elleni offenzíváját, és a városon kívüli területekről is kiszorították az Ukrán Halicsi Haderú csapatait. Az áttörés májusban történt, amikor a lengyel hadsereg a franciaországi Lengyel Hadsereg egységeinek támogatásával offenzívát indított. Az ukrán erők ellen román csapatok is harcoltak Pokucie-ban. Július közepéig a lengyel csapatok elfoglalták az egész területet Zbrucsig. 1919 novemberében az antant 25 éves mandátumot ítélt meg Lengyelországnak Kelet-Galícia területére. Csak idővel váltotta fel ezt a státuszt a II. Lengyel Köztársaság szuverenitásának e térségben való elismerése.

Henrys tábornok és lengyel tisztek a himnusz alatt a minszki vasútállomáson, 1920. március.

Józef Piłsudski felhívása "A volt Litván Nagyhercegség lakóihoz", kiadva 1919. április 22.

Lucjan Żeligowski tábornok, miután a lengyel csapatok Vilniusba léptek, 1920.

Edward Rydz-Śmigły tábornok felhívása a vilniusi polgárokhoz a lengyel hadsereg városba való belépése alkalmából, 1919. április 21-én.

Henrys tábornok seregszemlét tart a minszki piactéren a kijevi expedíció előtt, 1920 március.

A Népszövetség Bizottsága az ezred laktanyájában, a lengyel csapatok Vilniusba történő belépéskor. A képen láthatóak többek között Lucjan Żeligowski tábornok, a város parancsnoka Stanisław Bobiatyński őrnagy, az ezred parancsnoka Jerzy Wołkowicki alezredes, 1919.

Sziléziai felkelések

Az 1919-es párizsi konferencia nem döntött Felső-Szilézia hovatartozásáról. Népszavazással tervezték eldönteni. A sziléziai lengyelek válaszként sztrájkot hirdettek, és 1919. augusztus 17-én kitört az I. sziléziai felkelés, amelyet gyorsan elfojtottak. A német csapatok kivonulása és a szövetséges csapatok Felső-Sziléziába érkezése után megkezdődtek a népszavazás előkészületei. A II. sziléziai felkelés 1920. augusztus 19–20-án, feszült légkörben tört ki. 9 megye lefoglalásához vezetett, de egy hét múlva a felkelés kihunyt. 1921. március 20-án népszavazást tartottak. A Szilézián kívüli, de ott született, főleg németek szavazatainak befogadásának köszönhetően csak a választók 40,3 százalék támogatta Lengyelországhoz való csatlakozást. Szilézia Lengyelország számára kedvezőtlen megosztásának eredményeként 1921. május 2-3-án éjjel kitört a győztes III. sziléziai felkelés. Ennek eredményeként Lengyelország Szilézia területeinek 29 százalékát kapta, többek közt a gazdaságilag értékes részeket, valamint a népszavazásra jogosult területek lakosságának 46 százalékát.

Térkép a Felső-sziléziai népszavazás eredményeivel, 1921.

Józef Rymer, az első sziléziai vajda írja alá Rybnik járás átadását a lengyel államnak, miután a felső-sziléziai földeket elosztották Lengyelország és Németország között 1922. július 3-án. Jelen vannak Felső-sziléziai Szövetséges Kormányzó és Népszavazási Bizottság járási ellenőrei - az olaszországi Demezrio Asinari di Bernetrio Asinari ezredes és helyettese a francia Lalanne kapitány.

Francia helyőrség Katowicében. A francia Renault FT-17 tank a bámészkodó tömeg közt, 1921.

Ünnepélyes jegyzőkönyv aláírása a lengyel hatóságok által, melynek keretében a katowicei járás lengyel fennhatóság alá kerül, a Felső-sziléziai Szövetséges Kormányzó és Népszavazási Bizottság és a Felső-sziléziai hatóságok képviselőinek jelenlétében, a Felső-sziléziai földek Lengyelország és Németország közötti felosztása után. Katowice, 1922. június 19

III. sziléziai felkelés - rybniki felkelő egység. Önkéntesek puskákkal, 1921.

Szavazói nyilvántartási listák és szavazólapok elkészítése a sziléziai népszavazás során, 1921.

Csaták Daugavpilsért

1919 augusztusában a fehéroroszországi harcok után a lengyel hadsereg Edward Śmigły-Rydz tábornok vezetésével a Dvina-medence felé kezdte meg tevékenységét. Akadályt jelentett a Vörös Hadsereg által felügyelt erőd és egy közlekedési csomópont Daugavpilsben, Latgalia központjában az egykori lengyel Livóniában. 1919. szeptember 27-én megindult az 1. Légiós Gyalogos Hadosztály, húsz francia harckocsi támogatásával. A kétnapos csatában a lengyelek átvették a Dyneburgot, a veszteség közel 300 halott és sebesült.

Edward Śmigły-Rydz tábornok egy tiszt kíséretében, a távolban látható Daugavpils panorámája, 1920. január.

Francia Renault FT-17 harckocsi Daugavpils közelében, 1919

Kilátás Daugavpils városára, 1920. január.

Az 1. Légiós Hadosztály Műszaki Alakulata pontonhidat épít a Dvinán, Daugavpils közelében, 1919.

A lengyel hadsereg Lettországban a "Tél" hadművelet során, 1920. január.

Csaták Daugavpilsért

1919 decemberében a lett kormány Lengyelországtól kért segítséget Latgale felszabadításához. Józef Piłsudski a feladatot Edward Śmigły-Rydz tábornokra bízta. A "Tél" hadműveletre harmincezer lengyel és tízezer lett katonát jelöltek ki. A Vörös Hadsereggel folytatott harcok mínusz 30 Celsius fokos hőmérsékleten zajlottak.
1920. január 3-án Daugavpilst elfoglalták, februárra pedig egész Latgale felszabadult. A bajtársiaság a lengyel-lett jószomszédi kapcsolatok alapjává vált.

Hotchkiss wz. 1914 gépkarabély állás Daugavpils közelében, 1920. január

Daugavpilsnél elesett katonák temetése, 1919

Francia Renault FT - 17 tankok Daugavpils közelében, 1919

A lengyel hadsereg Lettországban a "Tél" hadművelet során, 1920. január.

Az 1. Légiós Gyalogezred tisztjei a Daugavpils melletti hídfő támadását követően, 1919.

Kalinowski hadnagy poznańi "halálzászlóalja" a Daugavpils erődben, 1920. január.

Lengyel-ukrán offenzíva és Kijev elfoglalása

Miután 1920 elején legyőzte a "Fehér Gárda" seregeket, a bolsevik Oroszország felkészült a Lengyelországgal való leszámolásra. Februárban létrehozták a Vörös Hadsereg nyugati frontját. A fenyegetés megelőzése érdekében 1920. április 21-én a lengyel kormány és Symon Petliura atamán ukrán kormánya egyezményt kötöttek. A katonai egyezmény az ukrán hadsereg és a lengyel hadsereg együttműködését érintette. 1920. április 26-án megkezdődött a kijevi lengyel-ukrán expedíció. A cél egy független Ukrajna létrehozása volt, amely egy antibolsevik politika tagja lesz és ezáltal Oroszország birodalmi tendenciáit torpedózza meg. Az expedíció egyik fontos katonai célkitűzése volt, hogy a bolsevik erőket Ukrajna területén provokálják összevonásra, az itteni megsemmisítésük érdekében. Május 7-én az első lengyel csapatok beléptek az ukrán fővárosba. A kijevi expedíció azonban az elégtelen ukrajnai támogatás miatt nem teljesítette politikai célját.

Petlamura Atamán és Edward Śmigły-Rydz tábornok találkozója a kijevi vasútállomáson, 1920. május 10.

Az önkéntes hadsereg számára lőszereket szállító szekerek sora Kijevben, 1919.

A Kijev melletti, bolsevikok által felrobbantott híd, 1919.

Henri Albert Niessel tábornok, a lengyelországi francia katonai misszió vezetője tünteti ki Lemberg védőit. Lemberg, 1923.

Antoni Listowski tábornok Semen Petlura atamánnal folytatott megbeszélés során, 1921. április.

Bolsevik offenzíva

A lengyel erők a Petliura mozgalom egyértelmű támogatása nélkül nem tudták szétverni az ukrajnai bolsevik csapatokat. A fehéroroszországi csapatösszevonást sem tudták megakadályozni. Május 14-én ott kezdődött a Vörös Hadsereg nagy offenzívája. Szemjon Bugyonnij 1. lovasseregének megérkezése után Ukrajnában is megkezdődött a bolsevik offenzíva. Június 5-én a front megszakadt Samhorodok közelében. Június 10-én a lengyel csapatok elhagyták Kijevet. Július elejére a lengyel hadsereg az ukrán fronton 150–250 kilométerrel visszahúzódott. Július 4-én új bolsevik offenzíva indult Vilnius-Varsó irányban. A lengyel hadsereg visszavonulása folytatódott. Július 10-én Mihail Tuhacsevszkij, a Vörös Hadsereg nyugati frontjának parancsnoka utasítást adott Varsó megtámadására. A cél a lengyel hadsereg megtörése és a Visztulán való átkelés volt. 1920. augusztus 12-én a Vörös Hadsereg egységei és a lengyel erők közt megkezdődött a harc Varsó külvárosában.

Tadeusz Rozwadowski tábornok a fronton tett körút során, Varsó közelében, 1920. augusztus.

Árkok építése Varsóban a Prága kerület közelében, 1920. július.

Bolsevik ellenes propaganda Varsóban, 1920 nyara.

A belga Irgalmasrendi nővérek érkezése Lengyelországba, 1920

A bolsevikok találkozóra mennek, 1920 nyarán.

Bolsevik járőrök Varsó közelében, 1920. augusztus

Lengyel-amerikai bajtársiasság

Az 1920-as háborúban fontos szerepet játszottak az amerikai pilóták, akik úgy tartották, hogy "tiszteletbeli adósságot" fizettek vissza a lengyel nemzetnek részvételükkel a független Lengyelországért vívott harcokban. Ez a tartozás még az Egyesült Államok XVIII. sz-i függetlenségi háborújából maradt az utókorra, hisz lengyel önkéntesek: Tadeusz Kościuszko és Kazimierz Pulaski támogatásával vívták ki szabadságukat. 1779-ben halálosan megsebesített Pulaskit életének utolsó napjaiban John Cooper ezredes ápolta, az ő dédunokája Merian Cooper volt az ötletadója egy amerikai pilótákból álló katonai egység létrehozásának, a lengyel hadsereg támogatására. A szenvedélyes, fantáziadús floridai idealista ötlete elnyerte Józef Piłsudski és a lengyel hadsereg vezérkari főnökének, Tadeusz Rozwadowski tábornoknak a támogatását.

Kazimierz Pułaski emlékműve Washingtonban

Tadeusz Kościuszko emlékmű a chicagói Humboldt parkban (1978-tól Burnham Park), amelyet 1904-ben lepleztek le, és amely Ignacy Jan Paderewski világhírű zongoraművész, a lengyel függetlenség egyik atyja pénzügyi támogatásával készült el, az 1919. január 16. - december 9. közötti lengyel miniszterelnök és a külügyminiszter jelenlétében.

Zaprzysiężenie dowódców Obrony Krajowej, 23 stycznia 1919 r. / Fot. Kazimierz Greger. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Merian Cooper 1919. április 29-i levele Józef Piłsudskihoz azzal a kéréssel, hogy fogadják be a lengyel hadsereg soraiba. A levél tartalmazta ennek a döntésnek az indokolását (őse Kazimierz Pulaskival együtt szolgált az amerikai hadseregben és közösen harcoltak a savannah-i csatában), valamint katonai pályafutásának eddigi menetét.

Merian Cooper lengyel egyenruhában az 1920-as háború idején / publikus domén

Merian Cooper csillaga a hollywoodi hírességek sétányán.

7. Tadeusz Kościuszko Vadászraj.

Az amerikai önkéntesek egységének toborzása 1919 nyarán kezdődött Párizsban. A toborzást Merian Caldwell Cooper (1893-1973) és Cedric Fauntleroy (1891-1963) vezette - két amerikai pilóta, akik 1918-ban az expedíciós erőknél harcoltak Európában. A lengyel hadsereg szolgálatára vonatkozó szerződést elsők közt az alább felsorolt személyek írták alá: Cedric Fauntleroy őrnagy, Merian Cooper százados, George Crawford hadnagy Edward Corsi hadnagy Carl Clark hadnagy Kenneth Shrewsbury hadnagy Edwin Noble alhadnagy és megfigyelőként Arthur Kelly százados. 1919. augusztus 26-án a párizsi Ritz Hotelben a lengyel kormány miniszterelnöke, Ignacy Jan Paderewski búcsúztatta az egységbe beiratkozott, Lengyelországba induló 8 önkéntest. Miután megérkeztek Lengyelországba, az amerikaiak a Belweder-palotában (1919. október 14-én) találkoztak Józef Piłsudskival, majd Lembergbe mentek, ahol csatlakoztak a 7. sz. Tadeusz Kościuszko vadászrajhoz. A vadászraj első parancsnoka a legmagasabb rangú Fauntleroy lett, helyettese pedig Cooper.

Ratomski Stanisław kapitány - a krakkói 2. légi ezred pilótája az Ansaldo A-1 Balilla gépe mellett, amelyen Krakkó-Bukarest útvonalon repült.

Albatros D.III repülőgép - együléses, nyitott fülkés kétfedelű repülőgép, amelyet 1917 óta gyártanak sorozatban a piłai német gyárban valamint továbbfejlesztett változatban az osztrák Oeffag gyárban. A lengyel pilóták az I. világháború végén vették át ezeket a gépeket, és az 1919-1920-as lengyel-bolsevik háború idején használták.

Az első amerikai önkéntesek a Kościuszko vadászrajban: Fauntleroy, Cooper, Corsi, Crawford, Shrewsbury, Clark, Rorison, Noble.

Az antant katonai missziója Lembergbe 1919 áprilisában: W. H. Maule százados (Anglia), Ernest de Renty ezredes (Franciaország), Caziarc ezredes (USA), Tonini ezredes (Olaszország) Skowronski kapitány. Állnak: Stanisław Szczepanowski mérnök százados, Merian Coldwell Cooper hadnagy (USA), Kazimierz Miński mérnök százados, Guerrini százados (Olaszország), Horodyski százados.

Cedric Fauntleroy (1890-1963) - amerikai katonai pilóta, a lengyel hadsereg ezredese, a Kościuszko vadászraj első parancsnoka, a Virtuti Militari rend lovagja.

A Kościuszko vadászraj Elliott Chess hadnagy által tervezett jelvénye. A II. világháború során e jelvény mintájára készítették a brit csatában harcoló 303. század jelvényét.

A Kościuszko vadászraj összetétele, az 1920-as háborúban megsebesültek és elesettek megjelölésével - felsorolás 1921 május-i katonai rang sorrendjében.

Amerikaiak a független Lengyelországért vívott harcban

Az amerikaiak kezdetben lengyel pilótákat képeztek. 1920 áprilisában Józef Piłsudski beleegyezett abba, hogy áthelyezi őket a galíciai frontra, és csatlakozhatnak a harchoz. A pilóták összekötő járatokkal repültek Lemberg és Tarnopol között, valamint a kijevi lengyel offenzíva során - felderítő és harcirepülésekben vettek reszt. Ezek során olyan innovatív támadási technikát alkalmaztak, amely pánikot váltott ki a bolsevik hadsereg soraiban - nagyon alacsonyan repültek folyamatos tüzeléssel a menetelő ellenséges oszlop felett. Nagyban hozzájárultak a Szemjon Bugyonnij lovasseregével való 1920 augusztusában zajló összecsapásokhoz, légitámadásokkal zaklatták és súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek a Lemberg környékén zajló harcokban. A volhíniai Równe melletti járatok egyikén Cooper hadnagy gépét lelőtték. A pilótát a szovjetek elfogták, majd több munkatáboran is megfordult. 1921. májusában megszökött a börtönből, és Rigán keresztül visszatért Lengyelországba. 1921. május 10-én Józef Piłsudski a Belweder-palotában tartott találkozó során 9 pilótát tüntetett ki a Virtuti Militari Ezüstkereszt érdemrenddel, 4-et pedig a Vitéz Kereszttel. 1921. május 11-én az amerikai repülőket leszerelték.

Tisztek kitüntetési ünnepsége, melyen Józef Piłsudski államfő a Virtuti Militarii V. oszt. keresztjét adja át, balról: Tadeusz Jordan Rozwadowski tábornok, Stanisław Haller tábornok, Tadeusz Piskor ezredes, Cedric Errol Fauntleroy ezredes - a 7. T. Kościuszko vadászraj parancsnoka, a Lengyel Hadsereg Vezérkarának épülete előtt, a Saski téren, 1920. szeptember 14

Az Amerikai Vöröskereszt munkatársai, Walter C. Bailey ezredes vezetésével a varsói székhely előtt, 1919. május.

A "lengyel Thermopülai" néven emlegetett zadwórze-i csatát 1920. augusztus 17-én vívták. A lembergi védők lengyel csapatát Bolesław Zajączkowski százados vezette, a bolsevik 1. lovassereg Szemjon Bugyonnij irányítása alatt állt. A csata lengyel sikerrel és hatalmas veszteségekkel zárult (330 városvédőből 318 halt meg) - Stanisław Kaczor-Batowski festménye 1929-ből.

Szemjon Bugyonnij

Legendák és emlékek

A lengyel-bolsevik háború alatt 21 amerikai szolgált a „Kościuszko Vadászraj” században. Három tengerentúli pilóta halt meg, Edmund Pike Graves hadnagy- 1919. november 22-én, a Lembergi légibemutató alatt, Arthur H. Kelly százados - harci repülés közben a Luck és Klevany közti úton 1920. július 15-én, valamint George MacCallum hadnagy - az 1920. augusztus 31-i Lembergért vívott csaták idején. Mindannyian Lembergben a Védők temetőjében nyugszanak. A II. Lengyel Köztársaság emlékszik a hős amerikaiakra. Az amerikai pilóták tetteinek emléket állítottak a chicagói Lengyel Nemzeti Szövetség közbenjárásával a lembergi Łyczakowski temetőben, az emlékművet hivatalosan 1925. május 30-án leplezték le. 1930-ban Leonard Buczkowski forgatatta le a "A csillagok százada" című háborús filmet, mely a lengyel oldalon 1919-1921 közt harcoló amerikai pilóták csatáit mutatja be. A film másolatai sajnos nem maradtak fenn, valószínűleg a Vörös Hadsereg pusztította el vagy vitte el 1945-ben.

A Virtuti Militari érdemrend, melyet Józef Piłsudski adott át Merian Coopernek.

Kitüntetés Lemberg védelméért a lengyel-ukrán háború idejéből (1918. november 1-22.) - Merian Cooper kapta, aki amerikai pilótaként vett részt a Lemberg védőinek élelmiszersegély-missziójában.

A Vitézi Kereszt, melyet Merian Cooper kapott a lengyel-bolsevik háborúban való részvételért.

Hadi pilóta kitüntetés, melyet Merian Cooper kapott.

Ünnepségek az amerikai pilóták tiszteletére, akik Lengyelország védelmében haltak meg. Koszorú elhelyezése Lembergben az emlékműnél. Az 1. sorban, jobbról az első Jan Thullie tábornok - a "Lemberg" kerületi parancsnokság vezérkari főnöke, 1920. augusztus 23-tól a lengyel-bolsevik háború déli frontjának parancsnoka, 1926.

A Kościuszko Vadászraj jelvénye.

Az Amerikai Lengyel Nemzeti Szövetség tagjai egy Lembergi utazás során. Az utazás résztvevői koszorút helyeztek el az amerikai pilóták emlékművénél a Lembergi Védők Temetőjében, 1926.

Amerikai hősök háború utáni sorsa

A Kościuszko Vadászraj társszervezőjét és első parancsnokát, Cedric Fauntleroy-t 1921. május 10-én, saját kérésére, felmentették a lengyel hadsereg szolgálatából. Kiemelkedő érdemei elismeréseként ezredesi rangra emelték. Miután visszatért az USA-ba, továbbra is támogatta a lengyel ügyet, és együttműködött Ignacy Jan Paderewskivel és a lengyel közösséggel. A New York-i Kościuszko Alapítvány egyik alapítója volt. Ez a mai napig működő intézmény a lengyel tudomány és kultúra népszerűsítésével foglalkozik az Egyesült Államokban.
Merian Cooper visszatért szülőföldjére, ahol dokumentumfilm készítő és filmrendező lett Hollywoodban. A King Kong (1933) című filmben Cooper az óriási majmot támadó repülőgép pilótájának szerepét játszotta, óriási népszerűségnek örvendett. A II. világháború alatt támogatta a lengyeleket és kapcsolatot tartott fenn a lengyel közösségekkel, köztük a híres angliai 303-as századdal, amely folytatta a Kościuszko Vadászraj hagyományait.

Plakat z najsłynniejszej produkcji hollywoodzkiej Coopera, filmu: King Kong z 1930 r.
Domena publiczna

Uroczystości zorganizowane w Chicago
ku czci pułkownika Cedrica Fauntleroy,
14 listopada 1920 r. – pierwsza strona programu.

Merian Cooper halotti bizonyítványa 1918 szeptemberéből, miután gépét lelőtték a németek által megszállt területek felett - Cooper valójában életben maradt, és a németek fogságába esett.

Plakát a Cooper féle King Kong vetítéséről a Pińsk-i Casino mozijában 1938-ből.

Jelenet a King Kong című Merian Cooper filmből.

Parancs a varsói csatára

A varsói csata általános koncepciója Józef Piłsudskinak ötletein alapul. A tervet a vezérkari főnökkel Tadeusz Rozwadowski tábornokkal folytatott megbeszélés során dolgozták ki. Azt feltételezték, hogy a Vörös Hadsereg nyugati frontjának csapatainak egyik oldalszárnya nyugat felé mozdul. A fő feladatot a manőverező seregnek kellett elvégeznie. A csapatösszevonás előrelátható helyének Dęblin közelében a Wieprz folyó Visztulába torkollási pontját gondolták. Augusztus 6-án kiadták a parancsot a csatára.
A vezérkari főnök tanácsosa, Maxime Weygand francia tábornok, akinek az észrevételeit a terv kidolgozása során figyelembe vették, nagy tapintattal így emlékezett vissza: „Az én szerepem, csakúgy, mint a francia misszió tisztjeinek feladata, csupán néhány hiányosság pótlására korlátozódott a kivitelezés részleteiben. A lehető legjobb tudásunk szerint működtünk együtt ebben a feladatban. Ezen felül semmi mást nem tettünk. A hősi lengyel nemzet mentette meg önmagát”.

Tadeusz Rozwadowski tábornok.

A csata megkezdéséhez, a hadjárat megindításához kiadott 71-es parancs. Tadeusz Rozwadowski 1920. augusztus 14-én.

Rozwadowski tábornok, a fegyveres erők parancsnoka, végleges utasításokat ad ki a Minszkbe tartó újságírók kísérő tisztjének, mellettük Weygand tábornok.

Őrségváltás a polgárőrség tagjai közt, Varsó, 1920. augusztus

A Fehér Kereszt tagjai csomagokat készítenek a fronton lévő katonáknak, Varsó 1920.

Józef Haller tábornok feltérképezi a front harci helyzetét, 1920. augusztus.

Maxime Weygand tábornok a Krasiński palotában ajándékokkal és köszönő levelekkel elhalmozva, amelyekkel lengyelek hálájukat fejezik ki a varsói csata győzelmében nyújtott segítségéért.

Varsói csata - első nap

1920. augusztus 13-án reggel a bolsevik hadsereg Mihail Tuhacsevszkij irányelvének végrehajtásaként támadást indított Varsó elfoglalására. Ezért azt tervezték, hogy több helyen megtámadják a Visztula vonalat. Reggel a bolsevik csapatok sikertelen támadást hajtottak végre Varsótól északkeletre, Radzymin ellen. Este azonban a Vörös Hadsereg csapatainak sikerült megtörniük a lengyel védelmet, elfoglalni Radzymint és betörni a lengyel vonalak mögé. Ezzel kezdődött el a háromnapos véres harc Radzyminért, amely a varsói csata egyik legendája lett. Augusztus 13-án reggel Józef Piłsudski marsall a Puławyban található Czartoryski palotában a főparancsnoki parancsnokságon kezdett dolgozni, előkészítve egy korábban tervezett támadást. Személyesen felügyelte a manőverező csapatok összevonását. Az ő csapásuknak kellett eldöntenie néhány nap alatt a varsói csata győzelmét, egyben Lengyelország és Európa sorsát is.

Szögesdrótok Varsóval a háttérben, 1920. augusztus

Az irénai ház egyik szobája, ahol 1920 augusztus 13 Józef Piłsudski főparancsnok eligazítja a hadsereg parancsnokait: Edward Śmigły-Rydz tábornok és Leonard Skierski tábornok a varsói csata alatt.

Lengyel katonák a géppuska állásban a Radzymin melletti úton folytatott harcok során, 1920. augusztus.

Lengyel katonák az állásaikban, a Radzymin melletti harcok során, 1920. augusztus.

Varsói csata - második nap

A harcok a lengyel fővárostól északra, északkeletre és keletre folytatódtak. Reggel a bolsevik csapatoknak Maidan, Leśniakowizna és Ossów elfoglalásával sikerült Varsótól északkeletre kiterjeszteni a támadást. Az Ossów melletti ellentámadásban vesztette életét a 236. Önkéntes Gyalogezred káplánja, Ignacy Skorupka atya. A Wkra folyón, Modlintól északkeletre a bolsevik hadsereg arra készült, hogy a Visztula vonalat átszakítsa, és Varsót északról és nyugatról megkerülje, mint egykor a cári csapatok az 1831-es lengyel nemzeti felkelés során. Hogy megakadályozzák a Vörös Hadsereg egységeinek újra csoportosítását a veszélyeztetett külvárosban (Praga negyed), a lengyel 5. hadtest Władysław Sikorski tábornok által vezette csapatai Modlintól északkeletre kezdtek támadásba. Az északabbra lévő bolsevik csapatok a Visztula vonal átszakításáért kezdtek harcolni a Nieszawa és Włocławek közötti területen. Ezen a napon Varsóból Poznańba evakuálták a hivatalok és a külföldi küldöttségek egy részét.

Jan Rzadkowski tábornok a fronton Radzymin közelében, 1920. augusztus.

1895/14 M. 7,62 mm-es Colt-Browning géppuskaállás Stara Miłosna közelében. 1920

Władysław Sikorski tábornok az ezred parancsnokával beszélgetve az 5. hadtest támadásának megkezdése előtt. Borków, 1920. augusztus

Józef Haller tábornok a fronton Radzymin közelében, 1920. augusztus.

Az 5. hadtest vezérkara a támadás tervének elkészítésekor. A fotón: Władysław Sikorski tábornok, Rudnicki hadnagy Edward Ulanicki hadnagy, Stanisław Rostworowski őrnagy, Romuald Wolikowski alezredes. 1920. augusztus

Ignacy Skorupka atya és Ryszard Downar-Zapolski hadnagy temetése Varsóban, 1920. augusztus.

Varsói csata - harmadik nap

Reggeltől súlyos harcok zajlottak a Wkra folyó partján. A lengyel csapatok helyi krízisei ellenére a Vörös Hadsereg előrenyomulását megállították. Nagy jelentősége volt az Aleksander Karnicki tábornok vezette 8. lovasdandárnak, akik hátba támadták a bolsevik sereget Ciechanówba. Az első körben Zygmunt Podhorski őrnagy 203. ulán ezrede indította meg a támadást. Megtámadták a bolsevikok 4. hadtestjének vezérkarát, amely a dokumentumok elégetése és a rádióállomás megsemmisítése után keletre vonult vissza. A csapatok és a parancsnokság közötti kommunikáció fenntartására használt rádióállomás elvesztése végzetes következményekkel járt a Vörös Hadsereg számára. Ez többek között lehetővé tette északi és északnyugati csapással fenyegetett , Władysław Sikorski vezette 5. hadtest megmentését, amely a modlini régiót védte. Jelentős áttörést jeleztek a külvárosban, Praga kerületben, ahol augusztus 15-én este, három napos heves harcok után, végre sikerült kiszorítani a Vörös Hadsereg csapatait Radzyminból.

A Fehér Kereszt tagjai csomagokat készítenek a fronton lévő katonák számára. Varsó, 1920

Az YMCA képviselői ételt és cigarettát osztogatnak a katonáknak a Radzymin úton. 1920

Fogságba esett bolsevik katonák Radzyminben, 1920 augusztus

Lengyel katonák által Varsó közelében elfogott bolsevik járőrök, 1920 augusztus.

1910, 7,62 mm-es nehéz géppuskaállás Varsó közelében, 1920. augusztus.

1917 wz Haubica, 155 mm ágyú akcióban Modlin mellet, 1920. augusztus.

Varsói csata - negyedik nap

Heves harcok folytatódtak Sikorski tábornok vezette 5 . hadtest szakaszán, a Wkra folyón partján, valamint a Praga kerületben. A varsói védőkkel harcoló bolsevik csapatok nem voltak képesek gyorsan reagálni a változó helyzetre. A csata és az egész lengyel-bolsevik háború sorsának döntő eseményei Dęblin területén zajlottak. Augusztus 16-án, hajnalban megkezdődött az eredeti tervhez képest felgyorsult lengyel ellentámadás a Wieprz folyó felől. A lengyel manőverező csoport, az 5. gyalogos hadosztály és a lovassági dandár csapatai Józef Piłsudski marsall főparancsnok személyes parancsnoksága alatt könnyedén megtörték a bolsevik Mozyr csoport vékony vonalát. Gyorsan az ellenséges csapatok hátába kerültek, hisz azok elmerültek a Varsó melletti harcokban, ezzel fenyegetve őket, hogy elzárják és akár teljesen meg is semmisítik őket.

Pihenő lengyel katonák Varsó közelében, a fronton, 1920. augusztus.

Női szervezetek tagjai ennivalót készítenek a Katonák Fogadójában, 1920. augusztus.

1878/16, kal. 120 mm ágyú Varsó közeli állásban, 1920. augusztus.

15. gyalogos hadosztály harcvonala a Wiązowna - Emów szakaszon lezajlott támadás során, 1920. augusztus.

Varsói csata - ötödik nap

A lengyel manőverező csoport csapata a Vörös Hadsereg egységeit üldözte. A Praga kerület csapatai csatlakoztak hozzájuk. Este a lengyel hadsereg a Wieprz folyó felől lecsapva, a lengyel gyalogosok hatalmas erőfeszítéseinek köszönhetően, eljutott a Varsó - Mińsk Mazowiecki - Brześć útra. Ez a bolsevik csapatok fő ellátó és evakuáló útvonalának elvágását jelentette. A Vörös Hadsereg erőinek egyetlen esélye a teljes katasztrófa elkerülésére a sietős visszavonulás volt észak-keleti irányba. Északon, Płońsk közelében, a kommunikáció megszakadása miatt dezorientált Vörös Hadsereg két hadosztályát a Gustaw Dreszer ezredes vezette lovascsapat és a płoński helyőrség kényszerítette visszavonulásra. Az ország déli részén a bolsevik 1. lovassereg Szemjon Bugyonnij vezetésével, nem tudva a Varsó közeli vereségről, folytatta menetelését Lembergbe, véresen elfojtva minden ellenállást.

A katonák pihennek a tűz mellett a bolsevikok Varsóból való kiütése után, 1920. augusztus.

Lucjan Żeligowski tábornok, a 10. gyalogos hadosztály parancsnoka az akcióterv kidolgozása során, 1920. augusztus.

A Renault FT-17 tankok áthaladása Mińsk Mazowieckin, 1920. augusztus 17.

Leonard Skierski tábornok tájékoztatja a francia tiszteket az üldözés előrehaladásáról. A fotón többek között a francia katonai misszió vezetője, Paul Henrys tábornok Łomża környéke, 1920. augusztus 7

Varsói csata - végjáték

Csak 1920. augusztus 18-án szerzett tudomást a Vörös Hadsereg vezérkara és a Nyugati Front parancsnoka, Mihail Tukhacsevszkij a Varsó közelében szenvedett vereségről. Emiatt kivonulási irányelvek készültek a csapatok Visztula vonalról való kivonására. A Vörös Hadsereg dezorientáltságát bizonyítja az az augusztus 18-i kísérlet, amikor megpróbálta a Visztula folyón Płocknál átívelő hidat elfoglalni a 4. hadtest és Gai Gaja lovas egysége. A płocki védők a veszteségek ellenére is tartották a hidat. A Mazóvia frontjának más szakaszain a Vörös Hadsereg csapatai folytatták a visszavonulást, Kelet-Poroszországon át kikényszerítve az áthaladást. A Varsóból visszaszorított bolsevik sereget 1920 szeptemberében a nemunasi csatában végleg legyőzték. A lengyel-bolsevik háborúban folyó harcokat a lengyel lovasság gyorsította, egészen a hadműveletek 1920 októberi leállításáig. A háború békeszerződés aláírásával ért véget 1921. március 18-án, Rigában.

Civilek lőszeröveket töltenek be. Nasielsk, 1920. augusztus

Utcai árkok és barikádok, melyeket a płocki védők készítettek, 1920. augusztus 18.

A német ulánok lefegyverzik az orosz lovasságot Kelet-Poroszországban, 1920. augusztus.

Płock védőinek egy csoportja az utcai árkok befejezése után, 1920. augusztus 18.

A 68. gyalogezred katonáinak átkelése a Pułtusk melletti Narew folyón. Bolsevikok üldözése, 1920. augusztus

Chorzele közelében katonák, civilek és egy pap a bolsevikok által meggyilkolt 1. szibériai dandárezred katonáinak testei felett, 1920. augusztus 23-án.

Egy elesett katona sírja Okuniewo közelében, 1920. augusztus.

Varsói csata emlékművei

A varsói csata fontos helyet foglal el a lengyelek kollektív emlékezetében. A temetők, melyben a csata lengyel elesetteit egyéni vagy tömegsírokba helyezték, adnak helyet a hőseink előtt való tisztelgésre. Ilyen a varsói Powązki katonai temető, a Radzymin, Ossów, Modlin temetők és még több tucat más hely. A hősök számára számos emlékművet emeltek, többek közt Józef Piłsudski marsall vagy Ignacy Skorupka atya szobrait. Az Ossówban található Kultúr Park az "1920-as varsói csata kapuja 1920" nevet viseli, az itt található pavilonban többek közt Tadeusz Rozwadowski tábornokról szóló kiállítás látható, valamint az Ignacy Skorupki atya nevét viselő iskola falán található az "1920-as ossowskai csata hőseinek" emlékműve.
Emlékművek és emléktáblák elszórtan az egykori csata területén számos helyen találhatóak, Radzyminben, Modlinban, Puławyban, Ciechanówban vagy Płockban.
2020-ban, melyet a varsói csata emlékéveként ünneplünk, döntés született a csata emlékművének megtervezésére kiírt pályázaton. A fővárosban, a Plac na Rozdrożu téren állítják majd fel. Ez egy 23 méteres obeliszk lesz, amelynek célja emléket állítani a lengyelek hősies tetteinek és bátorságának, hisz nekik köszönhetően 1920-ban megfordult a történelem sodra.

Az elesettek emlékműve a varsói Powązki katonai temetőben.

A lengyel-bolsevik háború idején elesettek sírjai a varsói Powązki katonai temetőben.

Emlékmű Ignacy Skorupka atyának Varsó közelében, Ossówban.

A nyertes terv az 1920-as varsói csata emlékműve koncepcióinak versenyén, amelyet Varsó szervezett. A tervet a Nizio Design International Mirosław Nizio nyújtotta be.

Kápolna az 1920-ban elesettek temetőjében, Radzyminban.

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider
Podziel się Twitnij drukuj